กรมควบคุมมลพิษได้มอบเพลง 3 อาร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R

กรมควบคุมมลพิษได้มอบเพลง 3 อาร์สา ขับร้องโดยนายมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ซีโร่) จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R ไปยังเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วไปเทศ

Share