การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (วาตภัย) ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และการให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีขอรถกู้ชีพรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียง

Share