โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยตำบลเวียงทอง 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยตำบลเวียงทองขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2562 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเพศและวัยและสุขภาพจิตที่ดี

Share