แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D”

กระทรวงเกษตรแลละสหกรณ์ได้จัดทำ แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกษตรใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร หรือปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลตอบแทนต่ำไปผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและมีศักยภาพที่ให้ผลตอบแทนสูงได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง

Share