การตรวจคัดเลือกทหารฯ ประจำปี 2562

อำเภอสูงเม่น กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้ที่อยู่ในกำหนดต้องมารายงานตัวเข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารฯ คือ
  • ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2541 อายุ 21 ปี ที่ได้แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว
  • ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2533 – 2540 ซึ่งไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดเลือกฯ
  • ผู้ที่ขอผ่อนผัน กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

2. หลักฐานที่นำไปแสดงต่อคณะกรรมการในวันตรวจคัดเลือกฯ

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
  • หมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
  • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้ากองประจำการ ถ้าสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าคงรับราชการฯ 1 ปี และถ้าสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป คงรับราชการฯ 6 เดือน

Share