โครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จฯ 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตร ในโครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จฯของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แก่เด็กและนักเรียนในการที่จะออกไปศึกษาต่อที่สถานศึกษาอื่นๆ และสร้างความภาคภูมิใจให้เด็กและนักเรียน เกิดความรัก ความผูกพันต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ต่อครู ต่อบุคลากรของสถานศึกษา และต่อท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งในอนาคตเด็กและนักเรียนเหล่านี้จะเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติต่อไป

Share