กรณีการแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเบาะแสว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีทำหนังสือแอบอ้างว่าเป็นหนังสือที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส่งไปยังผู้ประกอบการธุรกิจหลายแห่ง จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการงดจำหน่าย หรือจัดวางสินค้าเพื่อการค้า การกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดีดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย จึงขอแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่มิให้หลงเขื่อหนังสือแอบอ้างดังกล่าว และสอดส่องพฤติการณ์ว่ามีบุคคลใดที่ต้องสงสัยหรือมีพฤติกรรมตามที่กล่าวมาหรือไม่ หากมีให้แจ้งจังหวัดโดยเร็วเพื่อประสานการดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

Share