โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เริ่มดำเนิน “โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11” ยาว 378 เมตร และ 200 เมตร (ตามลำดับ) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานของโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจและควบคุมการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด

Share