โครงการงานตีเส้นจราจรพร้อมป้ายจราจร ป้ายบังคับและเตือน ถนนสาย พร.ถ.73-001

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนิน “โครงการงานตีเส้นจราจรพร้อมป้ายจราจร ป้ายบังคับและเตือน ถนนสาย พร.ถ.73-001” โดยการซ่อมแซมเส้นจราจร จากปากทางเข้าตำบลเวียงทอง ถึงหัวสะพานบ้านผาสุก ตำบลเวียงทอง ความยาว 2859 เมตร และซ่อมแซมป้ายเตือนจราจรในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จนถึง เดือนมีนาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

Share