โครงการ “เมืองแพร่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ Phrae Happy City”

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ได้จัดทำโครงการ “เมืองแพร่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ Phrae Happy City” โดยมีกิจกรรมฝึกอาชีพส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 1 ชมรม 1 ผลิตภัณฑ์ ให้ผู้สูงอายุเรียนการทำไม้กวาด ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้นล่างอาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล

Share