โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือน และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเช้า ผู้สูงอายุและวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ได้ร่วมกันทำขนมไทย “ขนมหม้อแกง” และในช่วงบ่าย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสูงเม่น ได้นำวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องของ “ฝุ่น PM2.5” และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

Share