แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากเลยกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินค่าปรับไม่ยื่นแบบฯ 200 บาท
  • ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และชำระภาษี ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2562
  • ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีได้ ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2562

บัดนี้ ใกล้หมดกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จึงแจ้งมายังท่านโปรดดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดเวลาข้างต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวัน และเวลาราชการ

Share