รับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 48

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวสตรี และเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือน และระยะสั้น รุ่นที่ 48 (2/2562) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้วมีบริการจัดหางานให้ทำด้วย **เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2562

Share