วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา หลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรประกาศนียบัตร ในปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา หลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรประกาศนียบัตร ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Share