การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วม จำนวน 20 คน เพื่อพิจารณาระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งพิจารณาแผนการเงินประจำปี งบประมาณ 2562 และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ

Share