การซักซ้อมการทำแผนระงับเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ซักซ้อมการทำแผนระงับเหตุอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองมาทำการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การระงับเหตุอัคคีภัยแก่คุณครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ก่อนการซักซ้อมการทำแผนระงับเหตุอัคคีภัยจริง ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ดังกล่าว

Share