การแข่งขันกีฬา “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง”

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. กองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการแข่งขันกีฬา “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง” ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงวัย โดยมีผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมพิธีเปิดและชมการแข่งขันกีฬา “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง”  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้สูงอายุ (นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ)

Share