มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561

มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561
– การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และผู้มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด (11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 น. – 24.00 น.) มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Share