เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก”

ขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” เนื่องจากประชาชนในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับความเดือนร้อน บ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
**สามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Share