โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยเป็นโครงการฯที่จัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสตรีในด้านการเขียนโครงการเพื่อชุมชน, การพูดเพื่อการสื่อสารในชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ

Share