สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ให้แก่ประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ โดยสร้างเพจเฟซบุ๊กเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในการอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการ่ตางๆได้อย่างปลอยภัยและเป็นธรรม

หรือลิ้งค์เฟซบุ๊ก สคบ. : https://www.facebook.com/ocpb.official/

Share