การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 4 พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมที่ 4 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ

  1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมที่ 3 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
  2. การพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
  3. เรื่องอื่นๆ – เรื่อง การรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

 

Share