มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 (สื่อสปอตโมบายยูนิต)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด ได้แก่

  1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี
  2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตร
  3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

กรมการค้าภายในจึงได้ผลิตสื่อสปอตโมบายยูนิต เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชนได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 

สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่ QR CODE ด้านล่าง

Share