การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและคุณภาพชีวิต

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและคุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อตอบสนองสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

**รับสมัครแต่ตั้งวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

**สถานที่รับสมัคร

  • วิทยาลัยชุมชนแพร่ 33/13 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร. 054-532191 ต่อ 107
  • ศูนย์แหล่งเรียนรู้ในชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอวังชิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Share