การเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

คณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และให้มีการรับสมัครผู้สนใจลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอระหว่าวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 อำเภอจึงทำการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับวิธีการรับสมัครและกระบวนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

Share