องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556

[โลโก้ อบต.เวียทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556

  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “งานประเพณีลอยกระทง”        ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี คนไทยได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น เพื่อเป็นการ ให้ความเคารพบูชาและขอบคุณแม่น้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษ ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหาย      แก่แม่น้ำ  ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน  2556 ณ บริเวณท่าน้ำยมหน้าวัดทองเกศ (เก่า) ตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 100,000.-บาท  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงของตำบลเวียงทองได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 

Share