โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ลอยกระทง” ตำบลเวียงทอง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง ณ บริเวณท่าน้ำยม วัดทองเกศ (เก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป มีขบวนแห่กระทงและหนูน้อยนพมาศของแต่ละหมู่บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ และการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง..

Share