โครงการวันลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.เวียงทอง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการวันลอยกระทงขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมกับประเพณีอันดีงามของไทย..

Share