โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครู อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

Share