การให้บริการเอกสารการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่เปิดให้บริการเอกสารการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาแก่ราษฎรผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th ระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2561 และยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)ไปขอรับเอกสารรับสมัคร (ส.ว.17)ใบแรกก่อน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อยื่นพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมดในวันที่ประสงค์จะสมัคร

 

Share