การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562

สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ได้รับการประสานจากมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา มีความประสงค์เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dcy.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หรือคลิกที่ http://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=2731  โดยสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครรับทุนภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

Share