ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจในระบบ ITAS

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 – 30 พ.ย. 2561 สามารถเข้าไปทำแบบสำรวจได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/e24n8b

Share