โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ   ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับผู้สูงอายุตำบลเวียงทองที่เข้าร่วม  โครงการฯ  จำนวน 73 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของการเข้าสู่วัยชราอย่างมีคุณภาพ

 

Share