การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมที่ 3 พ.ศ.2561

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมที่ 3 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
2. การพิจารณา เรื่อง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าดำเนินการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 จากปากทางแยก พร4004 ถึงหัวสะพานใหม่29พัฒนา งบประมาณ 2,170,000 บาท
3. เรื่องอื่นๆ
– เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share