ลงพื้นที่รับแสดงตนผู้สูงอายุ (รายเก่า)

     เมื่อวันที่ 2  – 18  ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ออกกำหนดการลงพื้นที่รับแสดงตนผู้สูงอายุ (รายเก่า) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ตั้งแต่หมู่ที่ 1   ถึง หมู่ที่ 12  ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง

Share