การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
2. การพิจารณา เรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินกรณีไมได้ก่อหนี้ผูกพันในหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. การพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
4. เรื่องอื่นๆ

 

Share