การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
2. เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
4. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
5. เรื่องอื่นๆ

Share