ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศการรับขึ้นทะเบียนหนี้สินเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นเวลา 60 วัน
โดยเกษตรกรสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกร จังหวัดแพร่
เลขที่ 303/22-23 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-543-381 ในวันและเวลาราชการ

Download (PDF, 3.61MB)

Share