ศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  พร้อมนายอุ๊ด ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นายเอนก สบายสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงทอง ศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

Share