การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
2. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม – เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3
3. เรื่องอื่นๆ

Share