การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2 พ.ศ. 2561 ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมที่ 2 พ.ศ. 2561 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมสภาอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
2. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ
3. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
4. เรื่องอื่นๆ

Share