โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรียในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรียในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และส่งเสริมลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

Share