โครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด”

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานในพิธีวันธรรมสวนะตามโครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดป่าเวียงทอง(ธรรมยุต)หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และ คณะศรัทธาวัดป่าเวียงทอง

Share