พ่นฝอยละออง ULV โรคไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 19 22 และ 26 มิถุนายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง นำทีมพ่นฝอยละออง ULV เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 2 3 8 และ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share