โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หอฝิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และ สร้างทักษะในการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในตำบลเวียงทอง รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วย

Share