แผนการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์…การออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย สำหรับผู้ค้างชำระหรือยังไม่ได้ชำระ ในปีงบประมาณพ.ศ.2561 ถึงเดือน กันยายน 2561 นี้
ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะดำเนินการออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 – 12 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. ตามแผนดังนี้

Share