รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561  โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ตามโครงการณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษพิษภัยของสิ่งเสพติด และเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา หน่วยงาน และชุมชน ในพื้นที่

 

Share