โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องสมวัยทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม

 

 

Share