โครงการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กอนุบาลได้รับการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องสมวัยทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม

Share