โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก0-5ปี

     วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมดูการตรวจสุขภาพช่องปาก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก0-5ปี ร่วมกับฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเม่น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะฟันน้ำนมที่ยังไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน และ ลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 3- 5ปี

 

Share